Podmínky členství

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

STANOVY

E-commerce & Tech cluster, z.s.

 

Článek 1

Úvodní ustanovení

 

1.1. E-commerce & Tech cluster, z.s. (dále jen „cluster“) je spolkem, založeným a registrovaným ve smyslu ustanovení občanského zákoníku.

1.2. Cluster je právnickou osobou, která reprezentuje subjekty vzájemně provázané v odvětví elektronické komerce a vědy a výzkumu v oblasti elektronické komerce, dodavatele, poskytovatele služeb, společnosti působící v oborech elektronické komerce, vzdělávací a neziskové organizace, organizace státní správy i fyzické osoby.

1.3. Cluster je samosprávným a dobrovolným svazkem členů založeným za účelem spolčování na základě společného zájmu vyjádřeného v poslání clusteru.

1.4. Hlavní činností clusteru je uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je cluster založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost není hlavní činností clusteru. Cluster vyvíjí vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo v jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodářském využití majetku clusteru. Zisk z činnosti clusteru lze použít pouze pro činnost clusteru, včetně správy clusteru.

1.5. Cluster je založen na dobu neurčitou.

 

Článek 2

Název a sídlo clusteru

 

2.1. Úplný název: E-commerce & Tech cluster, z.s.

2.2. Zkratka: ECTCluster

2.3. Anglický ekvivalent: E-commerce & Tech Cluster

2.4. Sídlo: Obránců míru 863/7, 703 00 Ostrava-Vítkovice

 

Článek 3

Poslání a cíle clusteru

 

3.1. Posláním clusteru je zejména podpora rozvoje elektronické komerce a nových technologií v České republice a s tím spojených vědecko-výzkumných, technologických a inovačních aktivit v oblasti elektronické komerce a nových technologií.

3.2. Cluster má za úkol vytvářet podmínky pro vědeckovýzkumné aktivity posilující úroveň elektronické komerce a nových technologií.

3.3. Cluster byl zřízen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti v oborech ekonomických činností podporovaných clusterem.

3.4. Úkolem clusteru je:

 1. podporovat komunikaci mezi podnikatelskými, veřejnoprávními a neziskovými organizacemi, které mají společný zájem,
 2. zajišťovat a provádět poradenské služby a vzdělávání pro své členy a veřejnost na neziskové bázi,
 3. pořádat semináře a vzdělávací akce zaměřené na clusterovou problematiku a problematiku související s odvětvím elektronické komerce a nových technologií.

3.5. Toto poslání clusteru naplňuje zejména:

 1. poskytování služeb pro členy clusteru v oblasti poradenství, analýz a vzdělávacích akcí,
 2. správa a aktualizace seznamu členů sdružení,
 3. příprava projektů pro granty a dotace z krajů, veřejnoprávních institucí, strukturálních fondů, případně rámcových programů,
 4. shromažďování a správa prostředků na podporu neziskových aktivit clusteru,
 5. podpora informovanosti veřejnosti o poslání clusteru.

 

Článek 4

Členství v clusteru

 

4.1. Členy clusteru mohou být:

 1. fyzické a právnické osoby, které si přejí cluster podporovat a souhlasí se stanovami,
 2. osoby nominované orgány státu a samosprávy, organizacemi a organizačními složkami státu a samosprávných celků, které souhlasí se stanovami.

4.2. Členství v clusteru je dobrovolné, nikdo nesmí být nucen k účasti v clusteru a nikomu nesmí být bráněno vystoupit z něho.

4.3. Členství v clusteru vzniká na základě přihlášky s doporučením stávajícího člena clusteru dnem schválení přijetí statutárním orgánem. Na přijetí není právní nárok. Podáním členské přihlášky přistupuje uchazeč pro případ svého přijetí ke stanovám clusteru a zavazuje se hradit členské příspěvky a platby za služby. O přijetí za člena clusteru bude uchazeči zasláno oznámení v písemné nebo elektronické podobě.

4.4. Členství v clusteru zaniká

 1. vystoupením člena na základě písemného oznámení statutárnímu orgánu,
 2. úmrtím člena (fyzické osoby) nebo zánikem člena (právnické osoby),
 3. vyloučením.

4.5. Statutární orgán může vyloučit člena clusteru zejména

 1. pro nezaplacení stanoveného příspěvku na příslušný rok,
 2. pro neplnění podmínek uvedených v bodě 4.1,
 3. v případě poškození jména clusteru, porušení zájmu a poslání clusteru, porušení stanov nebo jiného podobného jednání.

4.6. Cluster vede seznam členů a na základě rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení členů členy zapisuje či vymazává.

4.7. Vyloučený člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada, která rozhodnutí o vyloučení člena zruší, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám.

 

Článek 5

Práva a povinnosti členů clusteru

 

5.1. Člen clusteru má právo zejména

 1. podílet se na činnosti a rozhodování clusteru,
 2. účastnit se valných hromad a dalších společných akcí,
 3. podávat návrhy kandidátů, hlasovat a volit členy do orgánů clusteru,
 4. být volen do orgánů clusteru,
 5. předkládat své návrhy a připomínky na úpravy a změny související s činností clusteru a zároveň být vyrozuměn o způsobu jejich řešení,
 6. být pravidelně informován o přijatých usneseních, organizačních a jiných otázkách, týkajících se činnosti clusteru.

5.2. Člen clusteru má povinnost zejména

 1. jednat v souladu se stanovami clusteru,
 2. respektovat usnesení valných hromad,
 3. zaplatit roční členský příspěvek v určeném termínu,
 4. souhlasit s uvedením v seznamu členů clusteru.

5.3. Členové clusteru neručí za jeho dluhy.

 

Článek 6

Orgány clusteru

 

6.1. Orgány clusteru jsou valná hromada a statutární orgán.

 

Článek 7

Valná hromada

 

7.1. Valná hromada je tvořena všemi členy clusteru.

7.2. Valná hromada je svolávána statutárním orgánem nejméně jednou ročně; ustanovení § 248 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Zasedání valné hromady se svolává zasláním pozvánky v elektronické podobě na e-mail člena clusteru uvedený v přihlášce a to  ve lhůtě nejméně 7 dnů před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání valné hromady. Valnou hromadu řídí osoba pověřená statutárním orgánem.

7.3. Valné hromady je oprávněn se účastnit každý člen clusteru osobně nebo v zastoupení zmocněncem na základě písemné plné moci. Člena, který je právnickou osobou, zastupuje na valné hromadě její statutární orgán nebo osoba, kterou tento statutární orgán k tomu písemně zmocní.

7.4. Člen clusteru je oprávněn účastnit se zasedání valné hromady a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí clusteru, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání valné hromady. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon zveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by clusteru způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.

7.5. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů clusteru, přičemž každý člen clusteru má na valné hromadě jeden hlas.

7.6. Na začátku jednání valné hromady zvolí valná hromada předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, předsedající valné hromady a ověřovatel zápisu. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky valná hromada zvolila, jaká usnesení přijala a kým byl zápis vyhotoven.

7.7. Valná hromada volí statutární orgán. Valná hromada může schválit odměnu statutárního orgánu.

 

Článek 8

Statutární orgán

 

8.1. Statutární orgán je nejvyšším orgánem spolku.

8.2. Statutární orgán je volen valnou hromadou z řad členů clusteru a jeho funkční období je pětileté, přičemž je možné opětovné zvolení.

8.3. Statutárním orgánem je předseda clusteru. Předseda za cluster jedná, zavazuje a vystupuje navenek vůči třetím osobám.

8.4. Statutární orgán

 1. řídí cluster a určuje jeho činnost,
 2. svolává valnou hromadu a připravuje pro ni podklady.
 3. rozhoduje o přijetí nového člena clusteru,
 4. rozhoduje o vyloučení člena clusteru,
 5. realizuje poslání a cíle clusteru,
 6. činí veškeré úkony nezbytné pro chod clusteru,
 7. určuje výši a splatnost členských příspěvků.

8.5. Předseda clusteru může ze své funkce odstoupit. Odstoupení nabývá účinnosti zvolením nového předsedy valnou hromadou. Jestliže předseda clusteru zemře nebo zanikne, může kterýkoli člen clusteru svolat valnou hromadu za účelem zvolení nového předsedy.

 

Článek 9

Finanční hospodaření

 

9.1. Činnost clusteru není zaměřena na dosahování zisku.

9.2. Příjmy clusteru tvoří zejména

 1. příspěvky členů clusteru,
 2. příspěvky sponzorů, granty, dotace a dary,
 3. příjmy ze služeb,
 4. výnosy z benefičních akcí a případné jiné výnosy ze správy jmění clusteru.

9.3. O rozdělení zisku a úhradě ztráty rozhoduje statutární orgán.

9.4. Za veškeré závazky ručí cluster výhradně svým jměním, jakékoli osobní ručení jednotlivých členů clusteru či statutárního orgánu je vyloučeno.

9.5. Členové clusteru se zavazují, že budou usilovat o maximální udržitelnost clusteru – a to v období realizace projektu – od vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace po celou dobu svého členství v clusteru a budou se podílet na provozu clusteru i v případě, že cluster nevyprodukuje dostatečné prostředky z vlastních zdrojů.

 

Článek 10

Zrušení a zánik clusteru

 

10.1. Cluster zaniká

 1. dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jinou právnickou osobou na základě rozhodnutí valné hromady,
 2. rozhodnutím orgánu veřejné moci.

10.2. Po zrušení clusteru se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce, nebo stanoví-li zákon jinak.

10.3. S likvidací se cluster zrušuje dnem určeným zákonem nebo právním jednáním o zrušení clusteru, jinak dnem jeho účinnosti nebo dnem právní moci rozhodnutí orgánu veřejné moci, nestanoví-li se v rozhodnutí den pozdější.

10.4. Likvidace clusteru se bude řídit ustanovením § 187 a násl. a ustanovením § 269 a násl. občanského zákoníku.

10.5. Cluster zaniká dnem výmazu clusteru z obchodního rejstříku.

 

Článek 11

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

11.1. Zakládajícími členy spolku se stávají osoby přítomné na ustavující schůzi, které souhlasily se stanovami a splňují podmínky členství ve spolku.

11.2. Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí dne 2. 3. 2015.

11.3. Veškeré záležitosti v těchto stanovách neupravené se řídí především § 214 a násl. a § 118 a násl. občanského zákoníku.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.